Poziv borcima za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u kategorije kako bi ostvarili svoja prava na osnovu zakona na teritoriji opštine Žitorađa

Novi Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Sl.glasnik RS“, br.18/2020) počeo je sa primenom od 1 januara 2021. godine. Zakon propisuje uslove za priznavanje statusa boraca i razvrstavanje u kategorije prema vremenu i teritoriji ukupnog vojnog angažovanja. Zakon definiše da se po zahtevu stranke pokreće postupak za utvrđivanje statusa borca, a na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije odnosno ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.

Postupak za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u kategorije i za ostvarivanje prava po ovom zakonu pokreće se po zahtevu stranke. Zahtev se predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Žitorađa, za dodatne informacije javiti se savetniku za boračku i invaldsku zaštitu Staniši Đokić-Nile u kancelariji broj 30/31, ili na  br.tl. 0278362977.

Status borca kome je konačnim rešenjem nadležnog organa u Republici Srbiji vreme provedeno u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim u miru, priznato u poseban staž osiguranja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđuje se na osnovu tog rešenja.

Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja, može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.( do 11.03.2021. godine).

Posttraumatski stresni poremećaj utvrđuje se na osnovu medicinske dokumentacije koja potiče iz perioda do stupanja na snagu ovog zakona, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarskih komisija (prvostepena, drugostepena i posebna).

O pravima iz ovog Zakona u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno gradska uprava po mestu prebivališta stranke, koja ove poslove obavlja kao poverene poslove.

Autor: Dice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Copy link
Powered by Social Snap